star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Exit Survey


Exit Survey (English version)

The following information is needed to assist us with our accreditation reviews, accountability to the public, and self-assessment so that we can provide the best possible educational program. We assure you that only summary information (but no names) will be released from this survey. Let me thank you in advance for the time and effort that entails.

Read more

Exit Survey (Vietnamese version)

Những thông tin dưới đây thực sự cần thiết để hỗ trợ nhà trường trong hoạt động tự đánh giá và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nhằm giúp nhà trường cung cấp những chương trình giáo dục tốt nhất có thể. Chúng tôi đảm bảo với anh/chị rằng, chỉ có những thông tin tóm tắt (mà không nêu cụ thể tên) sẽ được công bố từ phiếu khảo sát này. Chân thành cảm ơn anh/chị đã dành thời gian và công sức để thực hiện phiếu khảo sát này.

Read more